Nyereményjáték

Corvin Plaza „WIN-WIN Corvin webes” („Nyereményjáték”) Hivatalos Szabályzata(„Szabályzat”)

 

Kérjük, olvasd át a Nyereményjátékban valórészvétel felhasználási feltételeit, mivel a Játékban való részvétel a Szabályzat elfogadásának minősül! 

 

1.   A Nyereményjáték és a szervező 

1.1.  A Nyereményjáték szervezője a Klepierre Corvin Kft. Cg.01-09-877878., székhely: 1138 Budapest, Váci út 178.) továbbiakban a Szervező, amely a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár.

1.2.  Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban a szabályok megszegésének gyanúja merül fel,vagy bármilyen egyéb visszaélésre kerül sor, ill. vis major esetén a Szervező törölheti illetve felfüggesztheti a Nyereményjátékot. A Szervező döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

2.   A Nyereményjáték időtartama: 2019.05.31-2019.06.16.

 

3.   Részvételi szabályzat 

3.1.  A Nyereményjátékban részt vehet:

-       minden Magyarországon állandó, vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos).   

-       Amennyiben a nyertes cselekvőképességébenkorlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint anyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.   

3.2.  ANyereményjátékban nem vehetnek részt

-       a Klepierre Management Magyarország Kft.vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint, ezen személyekneka Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

-       valamint a(z) Corvin Plazában üzlethelyiséget vagy pultot bérlőpartnerek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint, ezenszemélyeknek a Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3.  AJátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűenmegismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

3.4.  Amennyibena Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nemfogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosultrészt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

3.5.  ANyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelenJátékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdéstnem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kellalkalmazni. 

3.6.  Azegyes nyereményeket megnyerő nyertesek a Nyereményjátékban való részvétellelegyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük és nyereményük a corvin Plaza honlapján (www.corvinplaza.hu) a9. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kerüljön, továbbá kifejezettenelfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra azadataiknak a Nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

3.7.  ASzervező a Nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezéstnem folytat. A Szervező postai mulasztásokért, késedelemért és hibákért,valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.

3.8.  ANyereményjátékban való részvétel semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

4.   ANyereményjáték menete: 

4.1. A 2019.05.31. és2019.06.16 között a Corvin Plaza bármely üzletében, éttermeiben,szupermarketjében, illetve a kioskokban vásárlók a kapott blokkalregisztrálhatnak a bevásárlóközpont weboldalán erre a célra létrehozottmenüpontban (www.corvinplaza.hu/nyeremenyjatek)az alábbiak szerint.
A regisztrációkor megadja:
- a személyes adatait (név, email cím, telefonszám)
- a vásárlás időpontját (év, hónap, nap, óra, perc)
- a blokkon található AP kódot
- a vásárlás összegét
- a vásárlás helyét (üzlet neve)
Minden résztvevő egy visszaigazoló emailt kap a regisztráció megtörténtéről, ésa nyilvántartásbavétel  információiról!  Minden nap 1 nyertest sorsolunk (akikettelefonon és/vagy emailben értesítünk) az Ő nyereménye 1 db 15.000 Ft értékűCorvin Plaza vásárlási utalvány
A játék végeztével minden regisztráló résztvesz a fődíj sorsolásban, az is, akielőzőleg már volt napi nyertes.
Egy játékos korlátlan mennyiségű blokkal versenyezhet. Minél több alkalommalvásárol, annál nagyobb az esélye a nyereményre. A fődíj, 1 darab 150.000 Ftértékű Corvin Plaza vásárlási utalvány
A játékban való részvételnek értékhatára nincs.
Játék vége: 2019.06.16. vasárnap 24.00 óra


4.2.  ANyeremények sorsolása az alábbi időpontokban számítógép segítségével kerülnekkisorsolásra:
- Első napi nyertes sorsolásának időpontja: 2019.06.03. - hétfő 14.00 óra
- Utolsó napi nyertes sorsolásának időpontja: 2019.06.17. - hétfő 14.00 óra
- Fődíj sorsolása: 2019.06.17. - hétfő 14.00 óra
- A napi nyertesek sorsolása munkanapokon 14.00 órakor történik.

4.3.  ASzervező az 4.2. pontban meghatározott nyerteseken felül további egypótnyertest sorsol ki.

 

5. Nyereményekés sorsolás:

5.1.  ASzervező a Nyereményjátékban résztvevők számára a következő nyereményeketbiztosítja:

-       1 db 15 ezer forint értékűvásárlási utalvány sorsolása naponta

-       1 db 150 ezer forint értékűvásárlási utalvány sorsolása a játék végén, mint fődíj

5.2.  Anyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át,továbbá más személyre nem ruházható át.

5.3.  ASzervezőt a Nyereményekkel kapcsolatban azok átadásán túl felelősség nemterheli.   

6.Nyertesek értesítése:

6.1.  Anyertesekkel facebook üzenetbenés/vagy e-mail-ben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyereményátvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Nyereményjátékrólszóló facebook bejegyzésalatti névre hivatkozással is segítjük.

6.2.  Amennyibena nyertessel a sorsolást követő 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni akapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre, és helyébe a 4.3. pontbanmeghatározott pótnyertes lép.7.Nyeremények átvétele 

7.1   Anyereményeket a nyertesek a Corvin Plaza infopultjábantudják átvenni személyesenérvényes fényképes személyi azonosító okmány (személyigazolvány, vezetőijogosítvány, útlevél) felmutatása után 2019.07.30-ig. Ha ezenegyüttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, ésígy a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervezőfelelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremények átvételéneklehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nemhosszabbítható meg.

7.1.  Anyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetbenegyeztetjük.  

7.2.  ASzervező által biztosított nyereményekhez tartozó közterheket a Szervezőviseli.

7.3. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerintiátadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8. A Szervezőfelelőssége 

8.1   ASzervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányosadatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagycselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküliregisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldöttértesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelenkézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármelyharmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

9      Moderálás,kizárás

9.1ASzervező fenntartja a jogot, hogy minden felhasználói tartalomközléstmegtagadjon, a felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervezőfenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott)Kifogásolható tartalmakat és/ vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyetsaját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál.

9.2   Hajogszabály vagy a bírósági vagy hatósági határozat ezt kívánja, vagy ha aSzervező ésszerű belátása szerint a felhasználók személyes biztonságánakvédelme érdekében erre szükség van, Szervező nyilvánosságra hozhatja afelhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmakpontosságát, teljességét vagy minőségét.

9.3   ASzervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplőhibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalonközzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásábólszármazó bármilyen kárért vagy veszteségért. A Felhasználónak, illetveJátékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplőinformációra hagyatkozna, mivel a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik afelhasználói tartalomra.

9.4   ANyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjátékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal,hogy a nyerési esélyeiket tisztességtelen magatartással megnöveljék, ezzelmegfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszó többi résztvevőt.Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot,hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

10.    Vegyesrendelkezések

10.1.   Ezt a Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nemtámogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Szervező fenntartja magának ajogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítsevagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Nyereményjáték feltételei ajátékosok számára kedvezőbbek legyenek.   Budapest, 2019.05.31


Adatkezelési Tájékoztató

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a Win-Win Corvin („Nyereményjáték”) adatkezelésifeltételeit tartalmazza.

Adatkezelő: XX Bevásárlóközpont ésa Klepierre Management Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út178.)

Az adatkezelés célja: a nyereményjátéklebonyolítása, a résztvevők regisztrálása, kapcsolattartás, adminisztráció, anyertesek beazonosítása és értesítése, valamint a nyeremények átadása.

Az adatkezelés jogalapja:

(i)             a Nyereményjáték szervezése, az érintettekkelvaló kapcsolattartás és a nyertesek nevének közzététele kapcsán: az érintettönkéntes és kifejezett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,

(ii)           a Nyereményjáték tisztaságának és az Adatkezelőkjó hírnevének megőrzése érdekében, valamint Nyereményjáték céljainak eléréseérdekében a Szabályzat 9. pontjában rögzíttetek szerint moderálja a tartalmat,ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont.

(iii)          A nyeremények átadásával összefüggő adózási ésszámviteli kötelezettségek teljesítése céljából, valamint bírósági és hatóságielőírások teljesítése érdekében a jogalap az adatkezelőre vonatozó jogikötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelés közérdekű feladatvégrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjai.

Kezelt személyes adatok típusa:

(i)             minden résztvevő esetében: [Facebook/Instagram]profil kép és profil név,

(ii)           A nyerteseknek ezen túlmenően a következőszemélyes adatok: teljes név, lakcím, személyi igazolvány száma,

Az adatkezelés időtartama: (i) arésztvevők adatait a nyeremények átadását, illetve a Szabályzat 2. pontjábanmeghatározott időpontig (nyereményjáték lezárása) kezelik az Adatkezelők, míg anyertesek adatait a Polgári Törvénykönyv elévülésre vonatkozó szabályai (5 év)őrzi a Klepierre Management Kft, illetve ha a személyes adat olyan dokumentumbantalálható, amely számviteli szempontból bizonylatnak (is) minősül, adokumentumot annak elkészítésétől számított legalább 8 évig [2000. évi C.törvény 169.§ (1)-(2) bekezdés] őrizi meg a Klepierre Management Kft.

Adatfeldolgozók, további címzettek: A személyesadatok feldolgozására az Adatkezelők által megbízott alábbi adatfeldolgozók jogosultak:

(i)              KarmaKreatív Stúdió Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Alvinczi utca 44. Cg.07-09-019 899) az adatfeldolgozás célja aNyereményjáték levezetése, adminisztráció, a résztvevők kéréseinek teljesítéseés a kérdések megválaszolása, a nyertesek értesítése és a kapcsolódóadminisztráció, az Adatkezelők által meghatározott moderálási elvek alapjánelvégzett moderálás, 

(ii)           l

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetségeskövetkezményei: az érintett nem tud részt venni a nyereményjátékban,visszavonás esetén – ha a visszavonás a nyeremények átadása előtt történik - anyereményjátékból kizárásra kerül az érintett.

 

Azérintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

A jelen pontban felsorolt jogokat azérintett (a Szabályzatban: résztvevő, illetve nyertes) az elérhetőségekenkeresztül gyakorolhatja: l

 

A tájékoztatást az érintettszemélyazonosságának igazolását követően adja meg az adatkezelő. Az adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétőlszámított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen pontban foglaltjogokkal kapcsolatos érinteti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükségesetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez ahatáridő további két hónappal meghosszabbítható.

 

1.1            Azérintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy azadatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainakkezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultarra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáféréstkapjon:

(i)             az adatkezelés céljai;

(ii)           az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii)  azoncímzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyesadatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbelicímzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; valamint a továbbításmegfelelő garanciái

(iv)          a személyes adatok tárolásának tervezettidőtartama;

(v)            a helyesbítés, törlés, adatkezeléskorlátozásának joga,

(vi)          a tiltakozás és a felügyeleti hatósághozcímzett panasz benyújtásának joga;

(vii)          hanem az érintettől gyűjtötték, akkor az adat forrására vonatkozó mindeninformáció;

(viii)                az automatizált döntéshozatal ténye,

(ix)          a profilalkotás ténye, ideértve azalkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelésmilyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várhatókövetkezményekkel jár.

 

Az Adatkezelők (közös adatkezelés eseténbármelyik megjelölt adatkezelő) az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokmásolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért továbbimásolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerűmértékű díjat számíthat fel.

 

7.2            Helyesbítéshezvaló jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére azadatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlanszemélyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosultarra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítőnyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

7.3            Törléshezvaló jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérje aszemélyes adatai törlését, illetve ha a személyes adatokat nyilvánosságrahozták, annak a joga, hogy az adatkezelő értesítse a személyes adatokat kezelőmás adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről ha

(i)             a személyes adatokra már nincs szükségabból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii)           a résztvevő visszavonja hozzájárulását ésaz adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii)          a résztvevő tiltakozik személyes adataikezelése miatt;

(iv)          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v)            a személyes adatokat az adatkezelőrealkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségteljesítéséhez törölni kell.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyibena törlési kérelem a nyeremények átadása előtt történik, az érintett anyereményjátékból kizárásra kerül.

 

7.4            Azadatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérje aszemélyes adatai korlátozását. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyenszemélyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mástermészetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetvevalamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozást kérőt azadatkezelő előzetesen tájékoztatja a korlátozás feloldásáról.

Az érintett kérheti az adatkezeléskorlátozását, ha

 

(i)             az érintett vitatja a személyes adatokpontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amelylehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(i)             az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenziaz adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(ii)           az adatkezelőnek már nincs szüksége aszemélyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogiigények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iii)          az érintett már tiltakozott az adatkezelésellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbségetélveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.5            Azadathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozószemélyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumbanmegkapja, továbbá (bizonyos feltételek fennállása esetén) hogy kérje ezeknek azadatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását.

 

7.6            Tiltakozáshozvaló jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a sajáthelyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainakközérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásánakkeretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelővagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezeléseellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyesadatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogosokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaivalés szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzésérdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rávonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve aprofilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Aszemélyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellenitiltakozás esetén az adatokat e célból az adatkezelők nem kezelik.

 

7.7            Ahozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogyhozzájárulását bármikor visszavonja, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Ahozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonástmegelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

A fenti pontokban foglalt jogok gyakorlásakapcsán az adatkezelők tájékoztatják az érintettet, hogy Nyereményjáték során,az Adatkezelők [Facebook/Instagram] oldalain tett bejegyzések tekintetébentudnak az érintetti kéréseket teljesíteni, illetve a saját és adatfeldolgozói adatbázisaiktekintetében tudják a helyesbítési, korlátozási, törlési és tiltakozási kérelmeketteljesíteni, az érintettek saját fiókjaikért maguk tartoznak felelősséggel, a[Facebook/Instagram] által, a saját adatvédelmi és felhasználási feltételeikalapján kezelt, valamint azok szerverein tárolt személyes adatok ésadatkezelési műveletek tekintetében az Adatkezelők kizárják a felelősségüket.

 

7.8            Panasztételjoga (GDPR 77. cikk)

Az érintett jogosult a felügyeletihatóságnál panaszt tenni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás aGDPR vagy Info törvény. rendelkezéseibe ütközik.

 

7.9            Bíróságijogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén azadatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszékhatáskörébe tartozik (Az illetékes bíróságok felsorolását a 4. ponttartalmazza). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagytartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság azügyben soron kívül jár el.

 

7.10          Kártérítéshezvaló jog

Minden olyan személy, aki e rendeletmegsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, azelszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésrejogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyiadatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletetsértő adatkezelés okozott. Ha az adatkezelés az érintett személyiségi jogainaksérelmével jár, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozómentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őtsemmilyen módon nem terheli felelősség, illetve nem tartozik felelősséggel azérintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozott kárért.

 

8.               Azadatkezelés biztonsága

Az adatkezelők, összhangban a GDPRadatbiztonsággal kapcsolatos előírásaival megfelelő technikai és szervezetiintézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelőszintű adatbiztonságot garantálják.

 

Ennek megfelelően az adatkezelők olyaninformatikai rendszereket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatokvédettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréstől, csak az arra jogosultak számáralegyen hozzáférhető, továbbá megakadályozzák a jogosulatlan megváltoztatását,megsemmisítését, véletlen megsemmisülését, sérülését, vagy hozzáférhetetlennéválását. Az adatkezelők a fenti kötelezettségek betartását adatfeldolgozóik,illetve munkavállalóik számára is előírják.

 

Az adatkezelők rögzítik, hogy aNyerményjáték során a [Facebook/Instagram] oldalon tárolt adatok tekintetében a[Facebook/Instagram] adatvédelmi szabályzatai az irányadók, és az adatkezelőknem felelősek az oldalak használatával összefüggésben történt jogosulatlanhozzáférésért vagy adatmegszerzésért, illetőleg az ezzel összefüggésben azérintettnél keletkezett bármilyen kárért. 

 

Afelügyeleti hatóság adatai

Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu